دکتر بیژن بهرامی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟
اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

روز اول ١٨:٣٠
موفقیت
روز دوم  ١۰:٣٠
بازاریابی الکترونیکی
روز سوم ١۳:٣٠
تجارت موفق

علی محمودی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟
اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

شبکه های اجتماعی

زمان سخنرانی

روز اول  ١۲:٣٠
بازاریابی دیجیتال
روز دوم  ١۰:٣٠
موفقیت در بازار امروز

دکتر محمد رضایی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که تفاوت سمینار و ورکشاپ چیست؟ یا برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چه تفاوت‌هایی با یک نمایشگاه ساده دارد؟ اصطلاحات مختلفی در برنامه‌ریزی انواع رویدادها به کار برده می‌شود و این باعث شده که ما هر رویداد و دورهمی را کنفرانس بنامیم. در ادامه می‌توانید درمورد انواع رویدادها بیش‌تر بخوانید.

لمحات اجتماعية

زمان سخنرانی

روز اول  ١۱:٣٠
 سرمایه گذاری
روز سوم  ١۳:٣٠
امنیت آینده